Loading...
Den Haag

Bellevue-locatie wordt aansprekend woon- en werkgebied met karakter

Het stationsgebied rond Den Haag Centraal is één van de plekken waar de stad de komende jaren woningen en werkplekken wil realiseren voor de snelgroeiende stadsbevolking. De Bellevue-locatie (het gebied tussen de Rijnstraat, Koningin Julianaplein, Bezuidenhoutseweg en de Oranjebuitensingel, naast de Hoftoren) verandert in een modern en levendig deel van de binnenstad.

Nieuwbouw Bellevue-locatie

De omgeving rond station Den Haag Centraal gaat er de komende jaren anders uitzien. Het wordt een levendiger en prettiger gebied met duurzame gebouwen waarin gewoond en gewerkt kan worden. De eigenaren van de kantoorgebouwen gelegen tussen de Rijnstraat, Koningin Julianaplein 2, Bezuidenhoutseweg 1, 5, 11, 27-29 en Oranjebuitensingel 6, hebben het initiatief genomen om de zogenaamde Bellevue-locatie naast het station te ontwikkelen tot een aantrekkelijk en duurzaam woon- en werkgebied.


Het plan betreft nieuwbouw met een gemengd programma met kantoren, voorzieningen in de plint en groene recreatieplekken geïntegreerd in het gebouw. In twee torens komen (huur)woningen voor een brede stedelijke doelgroep (jong en oud) die graag willen wonen in een dynamische en inspirerende omgeving, te midden van de binnenstad,  groen, openbaar vervoer en goede voorzieningen. Opvallend onderdeel van de plannen is het semipublieke atrium in de kern van het project van waaruit nieuwe verbindingen met het station en het centrum ontstaan en waar een hoge kwaliteit voorzieningen voor bewoners, kantoorgebruikers en de omgeving wordt aangeboden. Het atrium wordt een aangename plek om te verblijven met veel aandacht voor groen en een gezonde en schone omgeving. De groene binnentuin die aansluit op de tuin van de Hoftoren wordt een aanwinst voor de stad.

Ambities gemeente Den Haag

In december 2018 heeft het College van Burgemeester en Wethouders haar goedkeuring gegeven op de gebiedsagenda ‘Policy Campus Centraal’ waarin de Bellevue-locatie is aangewezen voor herontwikkeling. PATRIZIA (belegger en ontwikkelaar) heeft in samenspraak met de gezamenlijke eigenaren van de Bellevue-locatie (StaedionDowntown Developers en PATRIZIA) het initiatief genomen voor de integrale herontwikkeling en in nauw overleg met de gemeente Den Haag onderzoek verricht naar de mogelijkheden. Hierbij is rekening gehouden met de Haagse Mobiliteitsagenda, de Woonagenda en de nota Haagse Hoogbouw ‘Eyeline & Skyline’. De gebiedsagenda biedt rond het Centraal Station kansen voor verdichten. De integrale ontwikkeling van de Bellevue- locatie sluit goed aan bij de behoefte van de gemeente Den Haag om nieuwe woningen te realiseren voor de snelgroeiende stadsbevolking en om de economische ontwikkeling van het Central Innovation District (CID) een verdere impuls te geven. De Bellevue-locatie wordt een beeldbepalende hoogbouwlocatie en vormt straks ook een logische verbinding tussen de moderne en de historische binnenstad, tussen station Den Haag Centraal en het kernwinkel- en uitgaansgebied. Op de Bellevue-locatie komt nieuwbouw met een gemengd programma met kantoren, voorzieningen en  ontmoetingsplekken in de stedelijke laag. Groene daken en gevels worden geïntegreerd in het gebouw. De positie vanuit belangrijke zichtlijnen in de stad, de schaduwval op de omgeving en de windsituatie na realisatie worden al nadrukkelijk in de planvorming meegenomen.

Participatietraject 2020

In gesprek met de buurt

De gezamenlijke eigenaren van de Bellevue-locatie hebben in september 2020 iedereen die in omgeving woont, werkt of een belang uitgenodigd om mee te denken over de plannen. De plannen bevinden zich in de schetsontwerpfase en zijn ontwikkeld in nauw overleg met de gemeente Den Haag, met oog voor de omgeving, de complexiteit van het gebied en de vele belangen. In september 2020 zijn er drie online bijeenkomsten gehouden.

De gemeente Den Haag en de architect hebben verteld hoe de nieuwbouwplannen bijdragen aan de ambities van de stad en hoe deze passen in de gebiedsagenda ‘Policy Campus Centraal’.

Bewoners en andere betrokkenen konden deze avonden hun inzichten en ideeën kenbaar maken. Ook konden zij hun mening geven over een aantal onderwerpen via een online enquête.  De bijeenkomsten van 1, 10 en 21 september kunt u hier terugkijken.

U kunt de verslagen van de bijeenkomsten hier downloaden:
Bijeenkomst 1 september 2020
Bijeenkomst 10 september 2020
Bijeenkomst 21 september 2020

Bijeenkomsten 2020

Nieuwbouw Bellevue-locatie

Nieuws

Den Haag, 1 september 2020 – Het stationsgebied rond Den Haag Centraal is één van de plekken waar de stad de komende jaren woningen en werkplekken wil realiseren voor de snelgroeiende stadsbevolking. De Bellevue-locatie (het gebied tussen de Rijnstraat, Koningin Julianaplein, Bezuidenhoutseweg en de Oranjebuitensingel, naast de Hoftoren) verandert in een modern en levendig deel van de binnenstad.
+ Lees meer

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom dit project en/of wilt u op de hoogte gehouden worden, vul dan het contactformulier in of stuur een mail naar info@bellevue-denhaag.nl

[gravityform id="1" title="false" description="false"]

De gemeente stelt op dit moment in overleg met de eigenaren van de percelen in het gebied een Planuitwerkingskader (PUK) op. Daarin worden de uitgangspunten en ruimtelijke voorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling zijn vastgelegd en worden de kaders voor participatie en communicatie bepaald. Voordat het PUK wordt vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad wordt geïnformeerd, informeren wij u als omgeving graag en betrekken wij u bij de nieuwbouwplannen.

Het participatietraject met bewoners en andere belanghebbenden in de omgeving bestaat uit drie bijeenkomsten in september en een online enquête. De eerste bijeenkomst is op 1 september.

De verslagen van de informatiebijeenkomsten, de vragen en de antwoorden daarop en de uitkomsten van de online enquête worden gevoegd bij het PUK dat later dit jaar door het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag wordt vastgesteld. De Gemeenteraad wordt over het PUK geïnformeerd.

Na dit besluit wordt het ontwerp verder uitgewerkt en komen de uitkomsten van het participatieproces aan bod in het definitief stedenbouwkundig ontwerp en wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Bij de verdere ontwikkeling van de plannen worden bewoners en belanghebbenden actief betrokken.

FAQ

Het Planuitwerkingskader (PUK) is een document waarin de gemeente de kaders voor de locatie vaststelt. Het PUK gaat iets zeggen over de bestemming en het programma dat in het gebouw moet komen. En het gaat bijvoorbeeld over bouwregels en bouwhoogte, over de verblijfsruimte en duurzaamheid en over energie, mobiliteit en beeldkwaliteit. Het PUK komt voort uit beleid dat al is vastgesteld door college en/of de gemeenteraad.

Het college neemt een besluit over het PUK en informeert de Commissie Ruimte van de gemeenteraad. De Commissie Ruimte bepaalt zelf haar agenda. Bij behandeling in de Commissie kunnen mensen inspreken. De gemeenteraad besluit vervolgens zelf of ze het PUK wil bespreken in een raadsvergadering

De informatie die de initiatiefnemers hebben opgehaald, wordt met de gemeente gedeeld. Zo weet de gemeente wat belangrijk wordt gevonden en of er bepaalde onderwerpen extra aandacht nodig hebben. Het college neemt dit mee in de overweging bij het vaststellen van het PUK en kan extra bepalingen opnemen in het PUK als aandachtspunten daar aanleiding toe geven.

Nee, eerst moeten de initiatiefnemers op basis van het PUK het plan uitwerken tot een volledig bouwplan.

Daarnaast moet het juridisch planologische proces nog plaatsvinden. Na de bestuurlijke afronding van het PUK-proces wordt bepaald welke procedure gevolgd gaat worden. Tijdens dit proces zijn er wettelijk bepaalde inspraakprocedures. Naast de formele procedures gaat de ontwikkelende partij graag verder in overleg met belanghebbenden. Hiertoe hebben zich tijdens het participatietraject verschillende mensen opgegeven. De ontwikkelaar zal aan de gemeente laten zien wat er met de inbreng wordt of is gedaan.

De initiatiefnemers gaan er van uit dat zij in 2023 kunnen gaan beginnen met de start van de bouw. Daarvoor ligt het ontwerp- en bouwvoorbereidingsproces. De initiatiefnemers streven er naar zo min mogelijk overlast te verzorgen voor de stad. De initiatiefnemer gaat hier samen met adviseurs, aannemer, de gemeente en ook de bewoners van de stad aan werken.

De ontwikkeling start met de sloop van de huidige gebouwen. Het is nu onze verwachting dat de sloop een aantal maanden tot een half jaar in beslag neemt. De nieuwbouw zal naar verwachting een aantal jaren duren. De exacte planning is in deze fase moeilijk in te schatten. Dit hangt af van de bouwmethode en of de beide torens gelijktijdig of na elkaar worden gebouwd. De concrete planning wordt tijdig gecommuniceerd.

Voordat de bouw start zijn er allerlei momenten om mee te denken en te praten. Tijdens het ontwerptraject gaan de initiatiefnemers op meerdere momenten met belanghebbenden in gesprek.

In de komende tijd wordt verder nagedacht over de wijze waarop belanghebbenden en omwonenden betrokken kunnen worden, bijvoorbeeld via klankbord- of meedenkgroepen.

De beoogde hoogte van 180 meter vloeit voort uit de invulling van de potentie van deze plek gekoppeld aan de ambities van de stad. Bij de bepaling van de hoogte is verder gekeken naar de opbouw van de hoogbouwzones in Den Haag, de samenhang met andere ontwikkelingen en het effect op de skyline en de directe omgeving.

De Bellevue-locatie wordt ontwikkeld volgens het Urban Living Concept en is er voor iedereen die zich aangetrokken voelt tot een stedelijke leefstijl. Er komen huurwoningen voor verschillende doelgroepen van starters (young professionals) en singles tot mensen die de 55 zijn gepasseerd en die -als de kinderen uit huis zijn- op zoek gaan naar een nieuwe aantrekkelijke binnenstedelijke woonomgeving. Er komt een mix van studio’s, lofts, 1, 2 en 3 kamerappartementen. De grotere appartementen zijn tevens geschikt voor gezinnen.

In het Bellevue-project komen alleen huurwoningen. Dat heeft enerzijds te maken met de groeiende vraag naar huurwoningen in Den Haag en anderzijds met het feit dat de betrokken beleggers een lange termijn ambitie en maatschappelijke doelstellingen hebben (zoals de sociale corporatie Staedion en de institutionele belegger PATRIZIA die belegt namens een pensioenfonds).

Het maximale aantal in het gebouw te realiseren parkeerplaatsen is minder dan of gelijk aan het huidige aantal. Om de omgeving niet te belasten, wordt laden en lossen inpandig opgelost en komen er centrale voorzieningen voor bijvoorbeeld afvalinzameling en pakketbezorging. Bovendien wordt er ingezet op deelmobiliteit, die sluit goed aan de mobiliteitsvisie van de gemeente Den Haag (“Stimuleringsprogramma Autodelen” en Nota “Mobiliteit”). Daartoe worden actief andere vormen van vervoer aangeboden, zoals

deelfietsen en- auto’s en OV-oplossingen. Dat past ook bij een locatie die direct naast een belangrijk OV-knooppunt ligt.

Binnen het plangebied is Bezuidenhoutseweg 3 aangewezen als gemeentelijk monument. Dit betreft alleen de gevel tot een diepte van circa 1 meter. Deze gevel blijft in het project behouden. Alles achter de gevel is niet meer origineel en eerder onderdeel geworden van het grotere kantoorgebouw.

De integratie van de gevel in de gebouwen wordt tijdens de ontwerpfase verder onderzocht. De gemeente wordt hierbij betrokken en begeleidt dit proces. De stad wordt geïnformeerd over de voorgestelde ontwerpoplossing.